press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

מרכז מורשת יהדות קייב, אוקראינה - תחרות

תחרות מוזמנים סגורה לתכנון מרכז מורשת יהדות קייב. ההצעה כוללת שטחי התכנסות, לימוד ותצוגה, וכן שטחי פיתוח וחוץ.

10,000 מ"ר

שטח:

"באבי-יאר", קייב,

אוקראינה

אתר: